image003

Haaste-lehden 1/2017 teemana on vapautuminen ja uusintarikollisuuden ehkäisy. Vapautuvien vankien yhteiskunnallinen asema on heikko. Monelta puuttuu asunto, peruskoulun jälkeinen tutkinto ja osalta myös peruskoulun päästötodistus. Teemanumeron artikkelit käsittelevät mm. vapautuvien asunnottomuutta, vankien päihdeongelmia, vankien vanhemmuutta, vankeuslain tavoitteiden toteutumista sekä Rikosseuraamuslaitoksen ja järjestöjen työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi.

Päivi Honkatukia: Kääretorttua ja kavereita

Riikka Kostiainen: Polku rikoksettomaan elämään

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Pauli Nieminen. Hän näkee seuraamusjärjestelmän kehittämisessä tärkeäksi vaikuttavuuden parantamisen, yhteiskunnan normaalipalvelujen käytön tehostamisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen. Rikosseuraamuslaitoksen keskeisenä tavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.

Jenni Mäki: Oma asunto rikoskierteestä irtautumisen tukena

Valtakunnallisessa asunnottomuuden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn keskittyvässä AUNE-ohjelmassa (2016–2019) etsitään keinoja myös rikostaustaisten asumisedellytysten parantamiseen. Asunnottomuus ja rikoskierre kulkevat usein käsi kädessä: rikoskierteestä on vaikea päästä irti, jollei vapautuvalle ole tarjolla konkreettisia keinoja irrottautua entisestä elämästä.

Yaira Obstbaum: Vankien päihdeongelmiin puuttumisessa monia haasteita

Vankeinhoidon käytäntöjen kehittämisessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota päihdeongelmiin ja lyhytaikaisvankeihin. Päihdeongelmien havaitsemiseen olisi keskityttävä erityisen huolellisesti. Jos tukitoimia ei voida tarjota vankeuden aikana, on yritettävä suunnata voimia vapautumisvaiheeseen. Vapautumista välittömästi seuraava aika on erityisen altista sekä päihteisiin retkahtamiselle, yliannostuksille että uusintarikollisuudelle.

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen: Isänä vankilassa

Artikkelissa esitellään käynnissä olevan tutkimuksen ensimmäisiä havaintoja vankilassa olevien isien haastatteluista. Mitä isyys merkitsee näille miehille ja miten se näkyy miesten tulevaisuutta ja vapautumista koskevissa pohdinnoissa?

Anu Liimatainen: Vankien oikeudet toteutuvat vaihtelevasti

Arviointitutkimuksen mukaan vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin avovankiloissa ja heikommin suljetuissa. Rangaistusajan suunnitelmia laaditaan melko kattavasti, mutta niiden laadussa, toteutumisessa ja seurannassa on puutteita. Vankeinhoidon toimintaedellytykset pitäisi turvata ja vankilakäytäntöjä yhdenmukaistaa.

Riikka Kostiainen: Vapautuvan saama tuki vaihtelee

Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena on kuntouttavampi kriminaalipolitiikka. Tällä hetkellä kehitetään mm. vapautuvien tukiasumista, perhetyötä ja vankien oppimisvalmennusta.

Sonja Tanttari: Vertaistyöllä motivoidaan vankia muutokseen

Vankien ja rikostaustaisten parissa työskentelevä kansalaisjärjestö KRIS tukee asiakkaitaan rikoksettomassa ja päihteettömässä elämässä. Vertaistyö auttaa asiakkaita käytännön asioissa ja uusien ajattelutapojen omaksumisessa.

Riikka Kostiainen: ViaDia auttaa kokonaisvaltaisesti

Viime vuonna Kriminaalityön palkinnon sai ViaDia Pohjois-Savo. Järjestö rakentaa vankilasta vapautuvalle tuetun polun, johon sisältyy myös vertaistukea.