1280px-Flag_of_Åland.svg

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut tasavallan presidentille lausunnon maakuntalaeista, jotka koskevat Ahvenanmaan kuntarakennetta. KKO katsoo, että maakuntalait on erästä lähinnä teknisluonteista pykälää lukuun ottamatta annettu Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan puitteissa.

Maakuntapäivien marraskuussa 2018 hyväksymän kuntarakenteen uudistamista koskevan maakuntalain tarkoituksena on toteuttaa Ahvenanmaalla kuntarakenteen uudistus siten, että maakunnassa on viimeistään vuoden 2022 alusta lähtien Maarianhaminan lisäksi kolme kuntaa. Maakuntalakiin on otettu säännökset siitä, mitkä nykyiset kunnat muodostavat uudet kunnat, sekä siitä, missä aikataulussa ja menettelyssä se tapahtuu. Lausunnossaan KKO toteaa, että kuntajako kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan. KKO:n arvion mukaan maakuntalaki ei myöskään ole ristiriidassa Suomen perustuslain kunnallista itsehallintoa ja hallinnollisia jaotuksia koskevien säännösten kanssa.

KKO:n lausunto on osa itsehallintolaissa säädettyä lainsäädäntövalvontaa. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentti voi, kun KKO:n lausunto on hankittu, määrätä maakuntapäivien säätämän maakuntalain raukeamaan kokonaan tai osittain, jos hän katsoo maakuntapäivien ylittäneen lainsäädäntövaltansa tai maakuntalain koskevan valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta.