Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus

Vuosi 2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10 kuukautta, kun tavoiteaika oli 12 kuukautta. Ulkomaalaisasioissa käsittelyajat lyhenivät kahdella kuukaudella.

Viime vuonna muutoksenhakuasioita tuli yhteensä 4 773 (vuonna 2015: 4 319). Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin neljällä jaostolla yhteensä 5 378 (4 010) asiaa ja vireille jäi 3 315 (3 932) asiaa.

Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat (38 prosenttia kaikista vuonna 2016 saapuneista asioista), sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat (19 prosenttia), ympäristö- ja maankäyttöasiat (12 prosenttia) sekä veroasiat (11 prosenttia). Yksittäisistä asiaryhmistä suurimmat olivat turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 1090 (383). Hakemusten määrä lähti nousuun vuoden loppupuolella ja tänä vuonna turvapaikkapäätöksiä koskevien valituslupahakemusten arvioidaan nousevan usealla tuhannella. Viime vuonna korkein hallinto-oikeus ratkaisi 777 turvapaikka-asiaa (357). Valituslupa myönnettiin 12 prosentille sitä hakeneista.

Vuonna 2016 korkein hallinto-oikeus antoi ennätysmäärän oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaavia vuosikirjapäätöksiä, yhteensä 223 (189). Vuosikirjapäätösten määrää kasvatti erityisesti turvapaikkapäätöksistä tehdyt valitukset, joita ratkaistaessa korkeimmalla hallinto-oikeudella oli tarvetta linjata Maahanmuuttoviraston ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöjä.

Valituslupahakemuksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista asioista oli yli puolet eli 57 prosenttia, valituksia 38 prosenttia, purkuhakemuksia kolme prosenttia ja loput menetetyn määräajan palautuksia, kanteluita ja muita hakemuksia.

Korkein hallinto-oikeus pyysi eniten suomalaisista tuomioistuimista ennakkoratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta. Suomesta lähetetyistä yhdeksästä pyynnöstä viisi (2015: kaksi) oli KHO:n tekemiä, ja ne koskivat vammaispalvelua, julkista hankintaa, henkilötietolakia, lääkevalmisteen myyntilupaa ja arvonlisäveroa.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi lähes 30 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista. Eniten lausuntoja korkein hallinto-oikeus antoi oikeus- ja ympäristöministeriöissä tekeillä olleista lainsäädäntöhankkeista, kuten ulkomaalaislain ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Suullisia käsittelyjä korkein hallinto-oikeus järjesti vuoden aikana neljä ja katselmuksia kaksi.