2016-10-27-14_20_19-dttl-legal-future-trends-for-legal-services-pdf-nitro-reader-3

Juridisten palveluiden markkinat käyvät parhaillaan läpi merkittävää muutosta. Yhä monimutkaisemmin säännelty toimintaympäristö, lisääntyneet riskit, digitaalisten toimintojen kasvu ja kustannuspaineet saavat yritykset arvioimaan uudelleen juridisia palvelujaan ja niiden tarjoajia. Asiakkaat kaipaavat neuvonantajiltaan entistä parempaa liiketoimintaosaamista, kokonaisvaltaista neuvonantoa sekä teknologian parempaa hyödyntämistä. Muutospaine pakottaa perinteiset palveluntarjoajat uudistamaan liiketoimintamallejaan radikaalisti.

Asiakkaat odottavat kokonaisvaltaista neuvonantoa

Deloitten Future Trends for Legal Services -tutkimuksen mukaan juridisten palveluiden tarve ja kysyntä ovat kasvamassa erityisesti yritysten liiketoimintaa koskevan sääntelyn (regulatory compliance 49 %), yritysjärjestelyiden (42 %) ja oikeudenkäyntien (litigation 39 %) osalta. Yritysten omien lakiasianosastojen yksi suurimmista haasteista on kansainvälisen sääntelyn noudattaminen. Lisäksi kustannuspaine edellyttää yrityksiltä toiminnan tehostamista

”Juridinen palveluntarjonta on käymässä läpi valtavaa mullistusta. Toimintaympäristön muutokset, digitalisaatio ja kustannuspaineet muuttavat asiakkaiden tarpeita merkittävästi. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi juridisia palveluja tarjoavat yritykset joutuvat muokkaamaan palvelukonseptiaan sekä hinnoittelumalliaan. Tulemme todennäköisesti enenevässä määrin näkemään siirtymistä tuntipohjaisesta hinnoittelusta erilaisiin arvoperusteisiin hinnoittelumalleihin”, toteaa Deloitte Legalin johtaja Susanna Tiihonen .

Deloitten tutkimuksesta selviää, että perinteiset palveluntarjoajat eivät enää pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Enemmistö (55 %) tutkimukseen vastanneista toimitus- ja talousjohtajista sekä lakiasiainjohtajista kertoo harkinneensa juridisten palveluntarjoajiensa uudelleenarviointia. Asiakkaiden lisääntyneet odotukset ulkopuolisia neuvonantajia kohtaan useilla kriittisillä osa-alueilla, kuten teknologian käytössä, hinnoittelun avoimuudessa tai kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoamisessa eivät ole täyttyneet.

”Asiakkaiden haasteet vaativat juridisilta neuvonantajilta syvällistä ymmärrystä liiketoiminnan dynamiikasta ja juridisten päätösten laajemmista vaikutuksista, erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä”, Tiihonen jatkaa. Toiveet ja todellisuus eivät vastaajien mukaan kuitenkaan tällä hetkellä kohtaa. ”Yritykset kaipaavat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja sekä proaktiivisempaa otetta neuvonantajiltaan. Näen, että esimerkiksi teknologian kehittyminen tuo huimia mahdollisuuksia myös juridisten palvelujen tarjoajille”, jatkaa Tiihonen.

Yli puolet vastaajista (52 %) olisi valmis ostamaan palveluita myös muilta kuin perinteisiltä palveluntarjoajilta. ”Asiakkaille on hyötyä siitä, että juridisten palveluiden tarjoajilla on käytössään osaamista ja tiimejä erilaisiin tarpeisiin, jolloin oikeudellisten kysymysten yhteydessä voidaan keskustella koko liiketoiminnan haasteista laajemminkin. Näiden keskusteluiden yhteydessä korostuu myös asiakkaiden kasvava tarve saada palveluita globaalin asiantuntijaverkoston kautta”, summaa Tiihonen.

Juridisten palveluiden tulevaisuuden trendit

1.  Juridisen neuvonannon tulee olla kokonaisvaltaista. Enemmistö vastaajista kertoo kaipaavansa juridisen asiantuntemuksen lisäksi toimiala- ja liiketoimintaosaamista. Asiakkaat toivovat juridisilta palveluntarjoajiltaan parempaa ymmärrystä kansainvälisistä tieto- ja kyberturvallisuushaasteista sekä aloitteellisuutta tiedonjakamisen suhteen. Perinteisten palveluntarjoajien nähdään laahaavan perässä tällä osa-alueella.

2.  Teknologia korvaa lakimiesten tehtäviä. Suurin osa vastaajista sanoo, että teknologia ei vielä ole korvannut yritysten lakiasiainosastojen tehtäviä (77 %). Yli puolet (52 %) kuitenkin uskoo, että näin tapahtuu seuraavan viiden vuoden kuluessa. Asiakkaat vaativat kehittyneempää teknologiaa tiedon tuottamista ja jakamista varten.

3.  Kansainvälinen sääntely lisääntyy edelleen. Lähes puolet (49 %) vastaajista raportoi heidän lakiasiainosastonsa kustannusten olevan kasvussa liiketoiminnan sääntelyn lisääntyessä. Erityisesti kansainvälisen sääntelyn lisääntyminen koetaan lakiasiainosastojen haasteeksi.

4.  Asiakkaat kaipaavat hinnoitteluun ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suurin osa vastaajista toivoo hinnoitteluun ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä, esimerkiksi kiinteiden hintojen ja arvoperusteisen hinnoittelun muodossa.

5.  Perinteisiltä palveluntarjoajilta odotetaan uudistumista. Enemmistö (55 %) vastaajista harkitsee juridisten palveluntarjoajiensa arvioimista uudelleen. Yli puolet (52 %) on halukkaita hankkimaan palveluja kokonaisvaltaisesti asiantuntijapalveluita tarjoavalta neuvonantajalta perinteisen palveluntarjoajan sijaan.

Kansainvälisen Future Trends for Legal Services -tutkimuksen ovat toteuttaneet yhteistyössä Deloitte Legal & RGS Consulting. Tutkimukseen vastasi yhteensä 243 juridisia palveluja käyttävää henkilöä, pääasiassa toimitus- ja talousjohtajia sekä lakiasiainjohtajia. Kyselytutkimuksen lisäksi toteutettiin 30 syvähaastattelua eri toimialoja edustavissa kansainvälisissä yrityksissä.