tortlaw

Helsingin hovioikeus on tehnyt lakisääteisen tarkastuksen Helsingin käräjäoikeudessa. Hovioikeus kiinnitti tarkastuksessaan huomiota erityisesti laajojen riita-asioiden varsin pitkiin käsittelyaikoihin. Työilmapiiri käräjäoikeudessa on yleisesti ottaen hyvä. Käräjäoikeuden tärkeimmät sidosryhmät, kuten asianajajat ja syyttäjät, ovat tyytyväisiä käräjäoikeuden toimintaan, yhteistyöhön ja ratkaisujen laatuun.

Hovioikeus tarkastaa säännöllisesti omaan hovioikeuspiiriinsä kuuluvia käräjäoikeuksia. Tarkastus on lakisääteistä ja se perustuu hovioikeudelle tuomioistuinlain 3 luvun 2 §:ssä säädettyyn tehtävään valvoa tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Tarkastuksesta laaditaan erillinen kertomus ja hovioikeuden presidentti harkitsee, antaako kertomus aihetta erityisiin toimenpiteisiin. Tämän jälkeen tarkastuskertomus toimitetaan tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hovioikeus suoritti vuonna 2017 tarkastuksen Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkastuksen suoritti kahdeksan henkilön tarkastusryhmä, johon kuului hovioikeuden tuomareita ja esittelijöitä. Tarkastusta varten käräjäoikeudesta  saatiin asiakirja-aineistoa ja käräjäoikeuteen suunnattu tarkastuskäynti toteutettiin 2. – 10.2017.

Tarkastusryhmän johtopäätösten mukaan käräjäoikeuden johtamista ja työilmapiiriä on pidetty hyvänä. Käräjäoikeuden tärkeimmät sidosryhmät, kuten syyttäjät, asianajat ja muut oikeudenkäyntiavustajat, poliisi, ulosottovirasto ja kaupungin perheoikeudellinen yksikkö ovat olleet pääosin tyytyväisiä yhteistoimintaan käräjäoikeuden kanssa. Käräjäoikeuden ratkaisujen laatuun ollaan myös yleisesti ottaen tyytyväisiä.

Tarkastuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota käräjäoikeuden asiamääriin ja käsittelyaikoihin. Käräjäoikeuteen on vuonna 2016 saapunut 59.292 riita- ja hakemusasiaa ja niitä on ratkaistu 61.345. Vuoteen 2015 verrattuna mainittuja asioita on saapunut noin 4.000 enemmän. Erityistä huomiota tarkastuksessa on kiinnitetty yli vuoden vanhojen riita-asioiden määrään ja näitä yli vuoden vanhoja riita-asioita on 31.8.2017 ollut vireillä 1.966 kappaletta. Tämä vastaa tarkastusryhmän tietojen mukaan vähintään yhden vuoden työmäärää käräjäoikeudessa. Yli vuoden vanhojen riita-asioiden määrä yhtä tuomaria kohden on Helsingin käräjäoikeudessa huomattavasti suurempi kuin muissa hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa.

Käräjäoikeuteen on vuonna 2016 saapunut 7.586 rikosasiaa ja 2.350 pakkokeinoasiaa. Vuoteen 2015 verrattuna rikosasioita on saapunut noin 100 vähemmän. Yli vuoden vanhoja rikosasioita on 31.8.2017 ollut vireillä 1.344 kappaletta.

Tarkastusryhmän johtopäätösten perusteella rikos- ja pakkokeinoasioiden käsittelyajoissa ei ole käräjäoikeudesta johtuvia merkittäviä viivästyksiä. Pakkokeinoasioissa on kuitenkin epäselvyyksiä televalvontaa ja telekuuntelua koskevissa asioissa tehtävissä jälkikäteisissä ilmoituksissa. Tältä osin tarkastusryhmä on kehottanut käräjäoikeutta käymään läpi vireillä oleviksi merkityt asiat.

Laajojen riita-asioiden käsittelyajat ovat huomattavan pitkät. Tarkastusryhmä on esittänyt näkemyksiä käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja kehottanut käräjäoikeutta ryhtymään tarvittaviin toimiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Tarkastusryhmä on kiinnittänyt huomiota myös muutoksenhakuasioiden toimittamiseen hovioikeudelle. Esille on tullut tilanteita, joissa muutoksenhakuasiakirjojen toimittaminen hovioikeuteen on aiheettomasti viivästynyt. Käräjäoikeuden kirjallinen ohjeistus on tältä osin todettu asianmukaiseksi, mutta käräjäoikeuden huomiota on kiinnitetty siihen, että toimintatavat vastaavat ohjeistusta.

Eräänä asiana tarkastuksessa on noussut esille oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen käännättämiseen ja tulkkaukseen liittyvät käytännöt. Tärkeänä on pidetty, että toimintatavat olisivat yhdenmukaiset.

Hovioikeuden presidentti on antanut tarkastuskertomuksen johdosta päätöksen, jossa on kiinnitetty huomiota muun muassa edellä todettuihin kehittämistarpeisiin. Tarkastus ei ole antanut aihetta muihin toimenpiteisiin hovioikeudessa.