Euroopan komissio hyväksyi tänään vuosittaisen raporttinsa EU-lainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Raportissa kuvataan toimia, joita komissio on toteuttanut vuonna 2021 kansalaisten ja yritysten oikeuksien ja vapauksien suojan takaamiseksi EU:ssa. Komissio julkaisi tänään myös tavanomaisen pakettinsa rikkomuksia koskevista päätöksistä.

Rikkomuspäätökset olisi nähtävä osana komission laajempaa työtä oikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseksi unionissa. Komissio esitteli aiemmin tällä viikolla kolmannen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen, jossa tarkastellaan tärkeimpiä suuntauksia ja kehitystä eri puolilla EU:ta. Kertomus on ennaltaehkäisevä mekanismi, ja sillä kiinnitetään huomio oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin haasteisiin. Tänä vuonna annetaan ensimmäistä kertaa myös kohdennettuja suosituksia jäsenmaille. Jos oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät ongelmat syvenevät ja muodostavat EU:n lainsäädännön rikkomisen, komissio voi aloittaa rikkomusmenettelyn. Oikeusvaltiokertomus ja rikkomukset ovat luonteeltaan erilaisia, mutta molemmat ovat tärkeitä EU:n oikeusvaltiovälineistön osia.

Rikkomuspaketti

Tämänpäiväisessä paketissa painopiste on erityisesti EU:n perusoikeuksien, arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämisessä. Komissio on ottamassa seuraavan askeleen Puolaa vastaan käynnistetyssä rikkomusmenettelyssä, joka koskee Puolan perustuslakituomioistuimen kyseenalaistamaa EU-lainsäädännön ensisijaisuutta. Komissio nostaa Unkaria vastaan EU-tuomioistuimessa kanteet i) hlbtiq-henkilöiden syrjinnästä ja ii) tiedotusvälineiden vapauden sekä Klubrádión radiotaajuuksien käyttöä koskevien oikeuksien rajoittamisesta. Komissio jatkaa myös oikeustoimiaan 15:tä EU-maata vastaan suojellakseen EU-lainsäädäntöön liittyvien väärinkäytösten paljastajia. Slovenia ei ole noudattanut yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteitaan, joten komissio lähettää sille perustellun lausunnon varmistaakseen, että EU:n kansalaisten henkilötiedot suojataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti kaikkialla unionissa.

Suojellakseen yhtä EU:n sisämarkkinoiden kulmakivistä, vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta, komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan, koska se on ottanut ulkomaisella rekisterikilvellä varustetuille ajoneuvoille käyttöön syrjivät polttoaineiden hinnat. Koko rikkomuspaketti on nähtävillä verkossa.

EU-oikeuden käyttö vuonna 2021

Komissio käynnisti vuonna 2021 kaiken kaikkiaan 847 uutta rikkomusmenettelyä, kun edeltävien viiden vuoden keskiarvo on 809 menettelyä. Kaksi kolmasosaa (571) uusista tapauksista koski EU-direktiivien myöhästynyttä sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön, ja kolmannes (276 tapausta) EU-lainsäädännön virheellistä soveltamista tai sitä, että kansalliset säännöt eivät olleet EU-oikeuden tai perussopimusten mukaisia. Komission täytäntöönpanotoimien ansiosta jäsenmaat ovat noudattaneet sääntöjä paremmin: vuoden aikana saatettiin päätökseen 704 rikkomustapausta.

Komissio päätti 31 tapauksessa viedä jäsenmaan Euroopan unionin tuomioistuimeen. Kolmasosa näistä tapauksista koski ilman tai juomaveden laatua tai jäteveden käsittelyä.

Oikeuksia, arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta suojaamassa

Komissio jatkoi EU-sääntöjen noudattamisen valvontaa kaikilla politiikka-aloilla, mutta erityisesti niillä osa-alueilla, joilla on suurin vaikutus ihmisten ja yritysten arkeen. Lähes puolet komission käynnistämistä menettelyistä, jotka koskivat EU-lainsäädännön virheellistä soveltamista tai kansallisten sääntöjen yhteensopimattomuutta EU-lainsäädännön kanssa, koski ympäristöä, työllisyyttä, liikennettä tai sisämarkkinoita.

Sääntöjen asianmukainen soveltaminen on olennaisen tärkeää, jotta kansalaiset ja yritykset voisivat hyötyä sisämarkkinoiden eduista kaikilta osin. Komissio käynnisti tai jatkoi kanteita, joita se on nostanut 13:a jäsenmaata vastaan eurooppalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, suojelemiseksi kaupallisissa toimissa tapahtuvilta maksuviivästyksiltä tai julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevien EU:n sääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komissio aloitti myös 22 tapausta pannakseen täytäntöön ammattipätevyyden tunnustamista koskevat EU:n säännöt tai varmistaakseen, että säänneltyjä ammatteja koskevat uudet kansalliset vaatimukset ovat tarpeen ja tasapainoisia. Se käynnisti 24 tapausta parantaakseen työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen käytännön soveltamista.

Komissio pyrki toimillaan määrätietoisesti suojaamaan EU:n yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta. Se esimerkiksi käynnisti menettelyt 11:tä jäsenmaata vastaan, koska ne eivät olleet noudattaneet rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä. Se myös käynnisti Unkaria ja Puolaa vastaan syytteet suojellakseen hlbtiq-henkilöiden oikeutta syrjimättömyyteen. Komissio jatkoi Puolaa vastaan nostettuja kanteita oikeuslaitoksen riippumattomuuden suojelemiseksi. Oikeusasioita, perusoikeuksia ja kuluttaja-asioita koskevien uusien tapausten määrä oli kaikkiaan ennätyksellisen suuri edellisvuosiin verrattuna.

Komissio asetti toimissaan etusijalle kuluttajien suojelemisen ja covid-19-pandemian koetteleman liikkumisvapauden turvaamisen. Komissio vei esimerkiksi eteenpäin jäsenmaita vastaan EU-lainsäädännön noudattamatta jättämisen vuoksi käynnistettyjä rikkomusmenettelyjä, joissa oli kyse matkustajien oikeudesta saada korvausta peruutetuista matkoista, ja valvoi EU:n digitaalisen koronatodistuksen toteutusta jäsenmaissa.

Toiminta rikkomusten estämiseksi jo etukäteen

Jotta kansalaiset ja yritykset voisivat kaikilta osin hyötyä EU-oikeudesta, on ratkaisevan tärkeää, että jäsenmaat saattavat EU-lainsäädännön viiveettä osaksi oikeusjärjestystään. Komissio tehosti toimiaan estääkseen rikkomukset jo etukäteen ja tuki jäsenmaita varhaisessa vaiheessa EU-lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Tämä koski myös direktiivien viemistä kansalliseen lainsäädäntöön sovitussa määräajassa.

Komissio antoi vuonna 2021 ohjeistusta EU-lainsäädännön tulkinnasta ja täytäntöönpanosta kaikilla keskeisillä toiminta-aloilla. Lisäksi EU-lainsäädännön moitteetonta täytäntöönpanoa edistettiin yli 40 komitean tai asiantuntijaryhmän kautta.

Direktiivien myöhästyneeseen kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämiseen liittyvien uusien rikkomusmenettelyjen määrä väheni vuodesta 2020 (599) vuoteen 2021 (571), vaikka kansalliseen lainsäädäntöön vietäviä direktiivejä oli vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020.

EU-oikeuden asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano on edelleen jäsenmaiden ja EU:n toimielinten yhteisellä vastuulla. Varmistaakseen nopean täytäntöönpanon tai kerätäkseen tiedot arviointiaan varten komissio käytti edelleen epävirallista EU Pilot -vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa. Vuonna 2021 komissio käynnisti 246 uutta EU Pilot -vuoropuhelua, eli enemmän kuin vuonna 2020 (212). Järjestelyn kautta viime vuonna käsitellyistä tapauksista 81 prosenttia johti ratkaisuun kyseisen jäsenmaan kanssa, eikä rikkomusmenettelylle ollut tarvetta.

Taustaa

Komissio on Euroopan parlamentin pyynnöstä vuodesta 1984 lähtien laatinut vuosittain raportin EU-lainsäädännön soveltamisen valvonnasta edeltäneenä vuonna. Euroopan parlamentti antaa raporttiin perehdyttyään siitä päätöslauselman.

EU:n toimielinten vastuunjaon mukaan komissiolla on yleinen vastuu lainsäädäntömenettelyn aloittamisesta.

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät komission ehdotusten hyväksymisestä. Jäsenmaat ovat vastuussa EU-lainsäädännön oikea-aikaisesta ja asianmukaisesta soveltamisesta, täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta kunkin jäsenmaan kansallisessa oikeusjärjestyksessä.

Lopuksi ympyrän sulkee komissio: kun sen ehdotus on hyväksytty EU-säädökseksi, se valvoo, että EU-maat soveltavat säädöstä asianmukaisesti, ja ellei näin ole, ryhtyy tarvittaessa toimiin.

Lisätietoa

EU:n lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskeva vuosikertomus

Verkkosivusto: EU:n lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskeva vuosikertomus

Tietokooste: EU27 + Yhdistynyt kuningaskunta