corruption-2727571_1280

EU:ssa työstetään uutta digitaalisia palveluita koskevaa säädöspakettia, jotta nopeasti kehittyvää digitaloutta voidaan muokata EU-tasolla ja normeja asettaa maailmanlaajuisesti. Yksi keskeisistä ongelmista, joihin mepit haluavat löytää ratkaisun on käyttäjien suojaaminen haitalliselta tai laittomalta sisällöltä. Lue alta lisää parlamentin ehdotuksista, jotka hyväksyttiin kolmessa päätöslauselmassa 20. lokakuuta.

Selkeä ero laittomalle ja haitalliselle sisällölle

Parlamentti haluaa tehdä selkeän eron laittoman ja haitallisen sisällön välille. Jotkin sisällöt (esimerkiksi holokaustin kieltäminen) voivat olla laittomia joissain jäsenmaissa, mutta eivät toisissa. Haitallinen sisältö, kuten vihapuhe tai disinformaatio, ei aina ole laitonta.

Tiukka rajanveto on tarpeen, sillä näihin sisältöihin tulee suhtautua eri tavoin: laiton sisältö tulee poistaa, kun taas haitalliseen sisältöön voidaan vastata muilla tavoin.

Laittoman sisällön poistaminen kansalaisten vapauksiin puuttumatta

Meppien mielestä alustojen vapaaehtoiset toimet eivät ole riittäviä. He haluavat sisällön valvonnalle selkeitä, EU:n laajuisia sääntöjä, joihin sovellettaisiin niin sanottua ”huomaa ja toimi”-mekanismia. Säännöillä tulee varmistaa, että:

  • mekanismi on tehokas. Käyttäjien tulee voida helposti ilmoittaa mahdollisesti laittomasta sisällöstä, jotta se voidaan pikaisesti poistaa.
  • mekanismia ei käytetä väärin. Jos sisältöä ilmoitetaan haitalliseksi tai poistetaan, sen ladanneen käyttäjän tulee saada asiasta tieto ja voida valittaa päätöksestä kansallisille viranomaisille.
  • mekanismi kunnioittaa käyttäjien oikeuksia ja vapauksia, kuten sananvapautta tai tiedonsaanninvapautta. Verkkopalveluiden ylläpitäjien tulee poistaa laiton sisältö huolellisesti, oikeasuhtaisesti ja ketään syrjimättä ja jättää sellainen sisältö poistamatta, joka ei ole laitonta.

Mepit haluavat, että lopullisen päätöksen käyttäjien lataaman sisällön laillisuudesta tekee itsenäinen oikeuslaitoksen edustaja, eikä yksityinen yritys.

Poistamisen lisäksi laiton sisältö, joka on rikollista, tulee ilmoittaa poliisille. Komission tulisi lisäksi harkita, että verkkoalustat velvoitettaisiin ilmoittamaan vakavista rikoksista viranomaisille.

Haitallisen sisällön torjuminen

Haitallista sisältöä, kuten vihapuhetta tai disinformaatiota vastaan mepit ehdottavat yhtäältä pakollisia vaatimuksia avoimuudesta verkkoalustoille ja toisaalta käyttäjien medialukutaidon lisäämistä.

Parlamentti totesi, että yksi syy disinformaation nopeaan leviämiseen on se, että joidenkin alustojen liiketoimintamalli perustuu sensaatiomaisen ja klikkejä kalastelevan sisällön näyttämiseen käyttäjille voittojen lisäämiseksi. Jotta tämän käytännön haittapuoliin voidaan puuttua, mepit haluavat lisää avoimuutta verkkoalustojen rahoituslähteisiin.

Lisää valinnanvaraa verkkopalveluiden käyttäjille

Mepit haluavat antaa käyttäjille enemmän valvontavaltaa heille näytettävän sisällön suhteen sekä mahdollisuuden olla käyttämättä sisällön suodattimia lainkaan.

Lisäksi he vaativat kohdennetun mainonnan tiukempaa valvontaa. Mainonnan tulisi olla tiukemmin sidoksissa kontekstiin ja siihen, mitä käyttäjä parhaillaan katselee, eikä selaushistoriaan. Mepit haluavat myös, että komissio harkitsisi muitakin vaihtoehtoja kohdennetun mainonnan sääntelyksi, kuten mahdollista kieltoa.

Komission odotetaan antavan ehdotuksensa digitaalisia palveluita koskevasta säädöspaketista vuoden 2020 loppuun mennessä.