antti-häkkänen-0101

Kuvaaja Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Eduskunta hyväksyi tänään äänin 154-22 Hallituksen esityksen sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista. Toistuvasti samankaltaisiin rikkomuksiin syyllistyneen henkilön sakkorikos olisi jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä. Toistuvuus tarkoittaisi seitsemää samankaltaista sakkorikosta vuoden sisällä.

Tuomioistuimen määräämät sakot, joita ei saada perityksi, ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät.

– Lakiuudistuksen tarkoituksena on vahvistaa lain kunnioittamista ja rangaistusjärjestelmän uskottavuutta. Toistuvista rikoksista tulee jatkossa rangaistus. Hyväksytyn lainmuutoksen mukaan poliisin tulee ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön toiminta osoittaa piittaamattomuutta. Tällaisessa tilanteessa muuntorangaistus olisi perusteltua suorittaa viime kädessä vankilassa, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Sakon muuntorangaistuksen käyttöalan laajentaminen on osa ministeri Häkkäsen laatimaa rangaistusten kiristämisen pakettia. Uudistuksen toteuttamiseen varattiin viime vuoden kehysriihessä yhteensä 10,8 miljoonan euron vuotuinen määräraha poliisille, syyttäjille, tuomioistuimille ja Rikosseuraamuslaitokselle.

Rangaistusten kiristämisen ohjelman viidestä osasta eduskunta on tähän mennessä saanut käsiteltyä loppuun esityksen väkivaltarikollisten riskiarvioinnin tehostamisesta ja ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksien kiristämisestä. Eduskunnassa on edelleen käsiteltävänä esitykset lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä ja esitys rikoksenuusijoiden rangaistusten kiristämisestä.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreen tutkimuksen mukaan kaupan alaa ja majoitus- ja ravintola-alaa kohtaan tehdään Suomessa merkittävästi enemmän varkauksia sekä henkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkailua muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna. Varkausrikollisuuden taso on säilynyt tutkimuksen mukaan edelleen korkealla tasolla

Sääntelyn kiristämisen lisäksi lainmuutoksella parannettaisiin edellytyksiä ohjata muuntorangaistusta suorittava vanki päihdekuntoutukseen. Suuri osa sakkorikoksiin toistuvasti syyllistyvistä on päihdeongelmaisia ja vakavasti syrjäytyneitä.

Esityksessä mainittuja toistuvia rikosasioita olisi poliisin ja syyttäjälaitoksen arvioiden mukaan noin 9 600 vuosittain. Teot olisivat useimmiten näpistystapauksia sekä kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta. Teot kasautuvat tyypillisesti samoille henkilöille. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana yli seitsemään näpistykseen syyllistyneitä henkilöitä oli noin 900. Näitä asioita ei enää jatkossa käsiteltäisi poliisin rangaistusmääräysmenettelyssä vaan oikeudenkäynnissä.

Uudistus kasvattaisi keskimääräistä päivittäistä vankilukua runsaalla 30 vangilla. Ehdotettujen uudistusten voimaantulo edellyttää poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmiin muutoksia, joiden arvioidaan valmistuvan viimeistään vuonna 2021.