judge-gavel-1461291738X4g

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Perustuslakivaliokunnan lausunto EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä on valmistunut.  

Perustuslakivaliokunta muuttaa vakiintunutta henkilötietojen suojaa koskevaa tulkintaansa. Valiokunnan mielestä tietosuoja-asetuksen yksityiskohtainen sääntely tekee mahdolliseksi luopua monimutkaisesta kansallisesta lainsäädännöstä. Arkaluonteisten ja esimerkiksi poliisitoimeen liittyvien tietojen käsittelystä tulee kuitenkin edelleen säätää täsmällisesti.

Valiokunta painottaa, että perusoikeuksien on toteuduttava henkilötietojen käsittelyssä ja kiinnittää erityistä huomiota julkisuusperiaatteen ja sananvapauden toteutumiseen.

Perustuslakivaliokunta arvioi, että tietosuojalaki on perusteiltaan hyväksyttävä. Valiokunnan mukaan sääntelyyn sisältyy kuitenkin eräitä perustuslain kannalta ongelmallisia yksityiskohtia.

Valiokunta katsoo, että eduskunnan valtiopäivätoiminta ja lainsäädäntömenettely eivät kuulu tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan. Tietojen käsittelystä eduskunnan valtiopäivätoiminnassa säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä.

Tietosuojalakia on muutettava myös siten, ettei tietosuojavaltuutettu voi valvoa oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa.

Tietosuojavaltuutettu ei myöskään voi yksin päättää jopa kymmenien miljoonien eurojen suuruisten seuraamusmaksujen määräämisestä. Valiokunnan mielestä tähän tarkoitukseen on perustettava monijäseninen toimielin.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös lakiehdotuksen käsittelyaikatauluun. Valiokunnan mielestä on ongelmallista, että eduskuntakäsittelylle varatun ajan niukkuuden vuoksi kansallista lainsäädäntöä ei voida saattaa voimaan tietosuoja-asetuksen suoran soveltamisen alkaessa.

Valiokunnan lausunto eduskunnan verkkopalvelussa: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_14+2018.aspx