should_you_hire_court_reporters

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon kansalaisaloitteesta avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta (KAA 2/2016 vp). Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten lakivaliokunnan pyynnöllä.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla kumotaan avioliittolain muuttamisesta annettu, 1.3.2017 voimaan tuleva laki. Tarkoituksena olisi, että nyt voimassa olevan avioliittolain säännökset jäävät voimaan, ja avioliitto voitaisiin vastaisuudessakin solmia vain miehen ja naisen välille. Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1.3.2017.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kansalaisaloite ei sovi hyvin yhteen sen kansalaisaloitteen säätämisvaiheessa esitetyn tarkoituksen kanssa, että kansalaisaloitteella tuodaan uusia aiheita poliittiseen keskusteluun. Lainsäätäjälle kuuluu harkintavaltaa muuttaa lainsäädäntöä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimalla tavalla. Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että eduskunnan valiokunnat voivat itsenäisesti päättää siitä, ryhtyvätkö ne käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sitä käsitellään.

Perustuslakivaliokunta pitää keskeisenä sitä, että kansalaisaloitteessa kumottavaksi esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin korostaa, että eduskunta on hyväksyessään kansalaisaloitteen pohjalta 1.3.2017 voimaantulevat avioliittolain muutokset ja hallituksen esityksen perusteella siihen asiallisesti liittyvät muut lait tehnyt ratkaisun edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Näin ollen lakiehdotus ei ole ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta. Perustuslain syrjintäkiellosta ei kuitenkaan aiheudu sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka estäisivät kansalaisaloitteen mukaisen lain säätämisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunnan mielestä lakiehdotus ei kuitenkaan saa johtaa taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien käyttämisen oikeusvaikutuksiin. Tämä on edellytyksenä sille, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 1/2017:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_1+2017.aspx

KAA 2/2016 eduskunnan verkkopalvelussa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KAA_2+2016.aspx