Suicasmo – Own work, CC BY-SA 4.0,

Lakivaliokunnan mukaan tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen tulee säätää rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin

Lakivaliokunta on 30.9.2020 hyväksynyt mietinnön (LaVM 6/2020 vp) kansalaisaloitteesta, jossa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi (KAA 1/2019 vp). Kansalaisaloitteessa ehdotetaan silpomisen kieltävää omaa lakia, joka kattaa kaikenikäiset tytöt ja naiset sekä ulkomailla tehdyt silpomiset. Kansalaisaloitteessa viitataan Ruotsiin, jossa silpomisen kieltävä erillislaki on ollut voimassa vuodesta 1982 lähtien.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on rangaistavaa Suomessa jo nykyisin, sillä tekoa arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Lakivaliokunnan mukaan nykytilaa on kuitenkin aiheellista arvioida uudelleen muun muassa sääntelytilanteessa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa vuosien aikana tapahtuneiden muutosten vuoksi. Valiokunta päätyy siihen, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää. Selkeyttävät säännökset tulee sisällyttää rikoslakiin, koska rangaistussäännökset vakavimmista teoista eli vankeusuhkaiset rangaistussäännökset sijoitetaan Suomessa rikoslakiin. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on mahdollista selkeyttää säätämällä rikoslakiin tätä koskeva erityinen rangaistussäännös, mutta myös muita rikoslain vaihtoehtoja on perusteltua selvittää.

Päätösehdotuksessaan valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta valtioneuvoston ryhtyvän mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antavan tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä valiokunta on selvittänyt myös poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevaa oikeustilaa ja käytäntöä, koska näihin liittyvät kysymykset nousivat valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esiin. Valiokunta päätyy siihen, että myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin.

Valiokunnan mietintö on tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta yksimielinen. Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Valiokunnan mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.